C C C C A+ A A- X

Специализирана администрация

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.

Донка Василева

Съдебен секретар

Стая № 16, ІІІ етаж

Tелефон/факс : 0416 / 92094

Мария Халачева

Съдебен секретар

Стая № 16, ІІІ етаж

Tелефон/факс : 0416 / 92094

Милена Ташева

Съдебен секретар

Стая № 16, ІІІ етаж

Tелефон/факс : 0416 / 92094

Деловодства

Работно време

  • Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

В съдебното деловодство може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта,документ за самоличност, който да удостоверява, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. В деловодството се подават всички молби,отнасящи се до намиращите се там дела-молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва в коридорчето пред стаята на деловодството или във фоайето на съда в присъствието на съдебния информатор. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото

Екатерина Христова

Съдебен деловодител

Стая № 11 етаж IІ-ри;

Телефон: 0416 / 96 023

Теменужка Колева

Съдебен деловодител

Стая № 11 етаж IІ-ри;

Телефон: 0416 / 96 023

ПРИЗОВКАР

Работно време

  • Работно време: от 8.30 до 17.00 без прекъсване

Връчва своевременно призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на НПК и ГПК.

Призовките се връчват в седмодневен срок, като вторите екземляри незабавно се връщат надлежно оформени в службите съобразно ГПК.


Извън законоустановените срокове, невръчените призовки се връщат с бележки върху тях за причините за това.

Връчването се удостоверява с подписи на страните !

Георги Атанасов Атанасов

Призовкар

Стая № 4 - І етаж

gsm : 0888 953 913

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни,насрочване ,приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела-молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Иванка Иванова Колева

Държавен съдебен изпълнител

тел: 0416 / 96193

Павлина Тодорова

Съдебен деловодител

Стая № 7, ІІ-ри етаж

Tелефон : 0416 / 92014

БЮРО "СЪДИМОСТ"

Работно време

  • Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

       В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Чирпан, както и от банкова карта чрез ПОС в бюро “Съдимост”.

      Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”- стая №4 и са, както следва:

  1. Надлежно попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ /бланка, която може да получите на портала при влизане в съдебната сграда, безплатно/;
  2. Лична карта;
  3. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв.

      Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Милена Янакиева

Съдебен деловодител

Стая № 4 етаж І-ви

Tелефон: 0416 / 93 475

АРХИВ

Работно време

  • Работно време: от 8.30 до 17.00 без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд Чирпан. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:
- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД ;
-10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
-25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;
-с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
-100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела-молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Галя Йовчева

Архивар

Стая № 4 - І етаж

Телефон: 0416 / 93 475

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация