C C C C A+ A A- X

Свидетелство за съдимост

СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ е официален документ, издаван от Бюро „Съдимост” при Районен съд – Чирпан, по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона.

То се различава от справката за съдимост, която се издава със служебна цел по искане на държавни органи.

Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му или чрез районния съд по местоживеенето на заявителя.

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление (по образец);
  2. Лична карта;
  3. Документ за платена държавна такса в размер на 5,00 лв. по сметката на Районен съд – Чирпан: BG 31 UNCR 76303100116772; обслужваща банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН - ЧИРПАН; BIC: UNCRBGSF.

Държавната такса може да внесете във всяка банка или на място, чрез ПОС терминално устройство, инсталирано в стая № 4, ет. 1 – Служба Бюро „Съдимост“.

Ако исканото свидетелство за съдимост е за живи низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг е необходимо изрично писмено пълномощно.

Ако исканото свидетелство за съдимост е за друго лице е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно.

Ако исканото свидетелство за съдимост е за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра е необходимо удостоверение за наследници.

 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО за съдимост могат да заявят и да получат гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс. За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.

Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация